Strategische doelen en topthema's

Financieel herstel

Financieel herstel
De afgelopen jaren zijn flinke stappen gezet naar een financieel gezonde begroting. Dat we bij de jaarrekening 2018 de precariogelden voor ondergrondse leidingen konden toevoegen aan ons eigen vermogen heeft daaraan flink bijgedragen. Dat geldt ook voor de positieve resultaten van de jaarrekening 2019 en 2020 die deels zijn toegevoegd aan de algemene reserve. Mede hierdoor zijn we nu in staat om ondanks forse financiële tekorten onze weerbaarheid in stand te houden. Onze doelstelling van financieel herstel hebben we in 2021 op basis van de jaarrekening 2020 bereikt en dat is enkele jaren eerder dan was gepland.

Doelstellingen:

  • We streven naar een solvabiliteitsratio van minimaal 20% en jaarlijks een (netto) schuldquote < 90% waarmee de kwalificatie ‘goed’ wordt bereikt.

Waar vindt u de uitwerking van dit topthema terug?
De totale besluitvorming over deze MPB levert een bijdrage aan dit top thema. In programma 1 en in de paragrafen Weerstandsvermogen en Financiering wordt specifiek op dit thema ingegaan.

Deze pagina is gebouwd op 10/06/2021 07:56:13 met de export van 10/05/2021 15:50:22