Home

Algemeen

In onderstaand overzicht zijn de voorstellen voor het beschikbaar stellen van extra budgetten en eventuele budgetbesparende maatregelen verwerkt. De toelichtingen zijn opgenomen bij de betreffende programma's van de MPB.

Samenvattend overzicht voorstellen nieuwe ontwikkelingen (bedragen x € 1.000)

Exploitatie uitgaven

Investeringen

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

1. Bestuur, inwoners en geld

Overige voorstellen

1

Smart city

-150

-150

2. Openbare veiligheid

Onontkoombare ontwikkelingen

2

Preventie, handhaving, toezicht; materieel budget BOA's

-100

-100

-100

-100

Overige voorstellen

3

Safety en security (versterking veiligheidssector)

- projectleiding

-100

-pm

- ontwikkeling kazerne Nieuw Milligen

-50

-50

-20

-20

- Grenslandconferentie

-pm

4

Aanpak ondermijnende criminaliteit

-135

-135

5

Flankerende maatregelen vuurwerkverbod

-pm

-pm

-pm

-pm

3. Openbare ruimte

Onontkoombare ontwikkelingen

6

Verkeerslicht N345/IJsseldijk, cofinanciering

-11

-11

-11

-250

Nieuw beleid

7

Herstel disbalans vervoer en mobiliteit

-100

-100

-100

-100

8

Gebalanceerde groei Apeldoorn 2040, vervoer en mobiliteit

-160

-160

-160

-160

- bijdrage BROA

160

160

160

160

Overige voorstellen

9

Park Berg en Bos

- parkmanagement

-90

-90

- kapitaallasten vernieuwen kantoor, werkplaats, toiletvoorziening

-16

-16

-16

-520

10

Verkeersmaatregelen Zevenhuizen/Zuidbroek

-pm

-pm

11

Mobiliteitsvisie binnenstad

- kapitaallasten

-7

-18

-33

-100

-150

-200

-250

- exploitatielasten

-50

-50

-50

-50

12

Digitale parkeerhandhaving via leasen Scanauto

-120

-120

-120

Hogere betalingsgraad en naheffingsaanslagen

190

190

190

13

Onderhoud openbare ruimte (w.o. Japanse Duizendknoop)

-300

14

Impuls slimme verkeerslichten

-75

-84

-93

-102

-200

-200

-200

-200

4. Milieu

Onontkoombare ontwikkelingen

15

Asbestslooptaken overgeheveld naar de OVIJ)

-162

-162

-162

-162

Nieuw beleid

16

Herstel disbalans energietransitie

-200

-200

-200

-200

17

Niet te verhalen kosten ruimtelijke projecten (IPOR), energietransitie

-65

-100

-125

-125

- bijdrage BROA

65

100

125

125

Overige voorstellen

18

Subsidieregeling voor coöperaties aardgasvrij maken woningen

-150

-pm

Dekking rijksvergoeding (Klimaatakkoord)

150

+pm

19

Energie- en warmtetransitie

-275

-275

Dekking rijksvergoeding (Klimaatakkoord)

275

275

5. Jeugd en onderwijs

Overige voorstellen

20

Regionaal expertiseteam

-46

-46

21

Uitvoeringsbudget Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)

-50

-50

6. Apeldoorn activeert

Overige voorstellen

22

Wet inburgering

-pm

-pm

23

Vroegsignalering

-354

-354

7. Maatschappelijke ondersteuning

Onontkoombare ontwikkelingen

24

Vraagafhankelijk vervoer (aanbested. en prov. besluitv.)

-213

-313

-418

-418

25

Bijdrage OZO verbindzorg

-41

-41

-41

-41

Overige voorstellen

26

Kadernota MO en transformatie sociaal domein

- gebieds- en actiegerichte programma aanpak

-140

- Forecast rekenmodel wijkvoorzieningen

-pm

- ondersteuning informatiegericht werken

-122

- ontwikkelen sociale kaart MO

-65

- Doorbraakmethode en Waardendriehoek

-55

-pm

-pm

8. Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

Onontkoombare ontwikkelingen

27

Erfgoedfonds; Cultuur en Erfgoednota 2021-2024

-140

-140

-140

-140

Overige voorstellen

28

Reizend zand

- kapitaallasten

-45

-45

-45

-400

- minder energielasten

10

10

10

29

Subsidie ACEC

-150

-150

30

Topsportevenementen

-110

-150

31

Herinneringscentrum St Apeldoornse Bosch

-50

-50

9. Buitenstad

Onontkoombare ontwikkelingen

32

Omgevingswet; Digtaal Stelsel Omgevingswet

en uitvoering Programma 055

- personele kosten

-250

-pm

-pm

-pm

- hogere leges

40

33

Cleantech; regionale afspraak gezamenlijke agenda

-125

-125

-125

-125

Nieuw beleid

34

Herstel disbalans wonen, werken, stedebouw en landschap

-650

-650

-650

-650

35

Gebalanceerde groei Apeldoorn 2040/niet te verhalen kosten

ruimtelijke projecten (IPOR), vervoer en mobiliteit, progr. 9

-2.275

-2.075

-2.180

-2.180

36

Bijdrage van de BROA voor ambitie Apeldoorn 2040/

niet te verhalen kosten ruimtelijke projecten (IPOR)

2.275

2.075

2.180

2.180

37

Kayersmolen Noord en Veldhuis; kapitaallasten

co financiering conform raadsbesluit 8 juli 2021

-100

-450

Overige voorstellen

38

Ondernemende stad

-150

-150

39

Hoger onderwijs

- bijdrage Centrum voor Veiligheid en Digitalisering

-500

- dekking bijdrage reserve Hoger Onderwijs

500

Bedrijfsvoering

Onontkoombare ontwikkelingen

40

Beveiliging; uitbreiding van 1,5 naar 3 fte beveiligers

-110

-110

-110

-110

41

Catering; vanwege Voedsel- en Warenwet

-113

-113

-pm

-pm

42

Facilitair netwerk; gebouwenbeheersysteem

-33

-33

-33

-33

43

Basisvoorziening medewerkers (incl. andere vorm SROI)

-76

-76

-76

-pm

44

Digitale werkplek; doorontwikkeling en Microsoft licenties

-353

-353

-353

-353

45

Informatieveiligheid; versterking beheerteam

-118

-118

-118

-118

Totaal

-4.986

-4.142

-2.899

-3.197

-1.470

-350

-400

-450

Deze pagina is gebouwd op 10/06/2021 07:56:13 met de export van 10/05/2021 15:50:22