Bijlage

Lasten en baten per taakveld

Taakveld/programma

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

(* € 1.000,-)

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

99 Resultaat

Resultaat Resultaat

8.128

-8.128

Sub-totaal

8.128

0

-8.128

0

0

0

0

0

0

0.1 Bestuur

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

8.727

140

-8.587

9.863

121

-9.741

9.989

125

-9.864

Sub-totaal

8.727

140

-8.587

9.863

121

-9.741

9.989

125

-9.864

0.2 Burgerzaken

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

3.802

2.169

-1.633

3.600

1.929

-1.671

4.301

2.294

-2.007

Sub-totaal

3.802

2.169

-1.633

3.600

1.929

-1.671

4.301

2.294

-2.007

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

4.407

4.755

348

2.922

2.734

-188

3.022

1.210

-1.812

Programma 9 Door! met de buitenstad

Sub-totaal

4.407

4.755

348

2.922

2.734

-188

3.022

1.210

-1.812

0.4 Overhead

Paragraaf bedrijfsvoering

62.142

4.291

-57.851

68.113

5.310

-62.804

67.272

4.625

-62.646

Sub-totaal

62.142

4.291

-57.851

68.113

5.310

-62.804

67.272

4.625

-62.646

0.5 Treasury

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

11.615

13.322

1.707

10.468

12.841

2.373

9.036

10.668

1.633

Sub-totaal

11.615

13.322

1.707

10.468

12.841

2.373

9.036

10.668

1.633

0.61 OZB Woningen

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

1.746

23.580

21.833

1.976

25.556

23.580

2.120

26.136

24.016

Sub-totaal

1.746

23.580

21.833

1.976

25.556

23.580

2.120

26.136

24.016

0.62 OZB Niet-woningen

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

26.126

26.126

28.098

28.098

28.442

28.442

Sub-totaal

0

26.126

26.126

0

28.098

28.098

0

28.442

28.442

0.63 Parkeerbelasting

Programma 3 Openbare ruimte

14

3.753

3.738

4.116

4.116

4.204

4.204

Sub-totaal

14

3.753

3.738

0

4.116

4.116

0

4.204

4.204

0.64 Belastingen overig

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

91

9.320

9.230

86

9.681

9.595

91

9.621

9.529

Sub-totaal

91

9.320

9.230

86

9.681

9.595

91

9.621

9.529

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

328.954

328.954

334.292

334.292

354.338

354.338

Sub-totaal

0

328.954

328.954

0

334.292

334.292

0

354.338

354.338

0.8 Overige baten en lasten

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

1.603

2.711

1.108

-2.916

347

3.262

-558

373

931

Sub-totaal

1.603

2.711

1.108

-2.916

347

3.262

-558

373

931

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

511

-511

Sub-totaal

511

0

-511

0

0

0

0

0

0

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Programma 2 Veiligheid

11.965

320

-11.645

12.479

344

-12.135

12.319

351

-11.968

Sub-totaal

11.965

320

-11.645

12.479

344

-12.135

12.319

351

-11.968

1.2 Openbare orde en veiligheid

Programma 2 Veiligheid

5.007

745

-4.263

2.669

934

-1.734

7.225

913

-6.312

Programma 3 Openbare ruimte

203

96

-108

205

79

-126

207

-207

Sub-totaal

5.211

841

-4.370

2.874

1.013

-1.860

7.432

913

-6.519

2.1 Verkeer en vervoer

Programma 3 Openbare ruimte

15.043

1.954

-13.089

16.110

1.546

-14.564

16.477

1.627

-14.850

Sub-totaal

15.043

1.954

-13.089

16.110

1.546

-14.564

16.477

1.627

-14.850

2.2 Parkeren

Programma 3 Openbare ruimte

678

159

-519

4.055

10

-4.045

4.414

10

-4.404

Sub-totaal

678

159

-519

4.055

10

-4.045

4.414

10

-4.404

2.5 Openbaar vervoer

Programma 3 Openbare ruimte

63

-63

73

-73

66

-66

Sub-totaal

63

0

-63

73

0

-73

66

0

-66

3.1 Economische ontwikkeling

Programma 9 Door! met de buitenstad

2.472

765

-1.706

3.153

540

-2.613

4.452

1

-4.451

Sub-totaal

2.472

765

-1.706

3.153

540

-2.613

4.452

1

-4.451

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Programma 9 Door! met de buitenstad

2.246

3.044

798

16.700

16.465

-235

5.049

5.624

575

Sub-totaal

2.246

3.044

798

16.700

16.465

-235

5.049

5.624

575

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Programma 6 Apeldoorn activeert

685

252

-433

624

70

-554

420

70

-350

Programma 9 Door! met de buitenstad

270

374

104

402

399

-3

497

409

-88

Sub-totaal

955

626

-329

1.026

469

-557

918

479

-438

3.4 Economische promotie

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

1.922

2.909

987

1.128

2.057

929

1.188

2.183

995

Sub-totaal

1.922

2.909

987

1.128

2.057

929

1.188

2.183

995

4.2 Onderwijshuisvesting

Programma 5 Jeugd en onderwijs

15.583

942

-14.641

17.916

809

-17.107

22.388

6.769

-15.618

Sub-totaal

15.583

942

-14.641

17.916

809

-17.107

22.388

6.769

-15.618

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Programma 5 Jeugd en onderwijs

9.661

3.616

-6.045

9.144

4.390

-4.754

11.615

3.851

-7.764

Programma 6 Apeldoorn activeert

1.721

1.721

1.890

1.748

-142

2.021

1.811

-211

Sub-totaal

11.382

5.337

-6.045

11.034

6.138

-4.896

13.636

5.662

-7.975

5.1 Sportbeleid en activering

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

1.650

14

-1.635

1.712

-1.712

1.752

-1.752

Sub-totaal

1.650

14

-1.635

1.712

0

-1.712

1.752

0

-1.752

5.2 Sportaccommodaties

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

11.501

4.446

-7.054

11.196

4.521

-6.674

11.434

4.586

-6.848

Sub-totaal

11.501

4.446

-7.054

11.196

4.521

-6.674

11.434

4.586

-6.848

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

50

-50

54

-54

55

-55

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

11.432

2.870

-8.562

11.968

2.914

-9.054

12.624

2.995

-9.628

Sub-totaal

11.482

2.870

-8.612

12.022

2.914

-9.108

12.679

2.995

-9.683

5.4 Musea

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

2.254

1.162

-1.092

2.450

1.172

-1.277

2.509

1.191

-1.317

Sub-totaal

2.254

1.162

-1.092

2.450

1.172

-1.277

2.509

1.191

-1.317

5.5 Cultureel erfgoed

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

876

88

-788

982

-982

956

-956

Sub-totaal

876

88

-788

982

0

-982

956

0

-956

5.6 Media

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

5.675

-5.675

5.817

-5.817

5.813

-5.813

Sub-totaal

5.675

0

-5.675

5.817

0

-5.817

5.813

0

-5.813

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Programma 3 Openbare ruimte

13.813

1.823

-11.990

14.274

1.672

-12.601

15.800

1.708

-14.092

Programma 9 Door! met de buitenstad

1.753

456

-1.297

1.074

-1.074

2.139

-2.139

Sub-totaal

15.566

2.279

-13.287

15.348

1.672

-13.676

17.939

1.708

-16.230

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Programma 5 Jeugd en onderwijs

7.835

1.346

-6.489

7.074

1.313

-5.761

6.738

1.313

-5.425

Programma 6 Apeldoorn activeert

275

11

-263

131

5

-126

131

5

-126

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning

13.483

1.721

-11.762

13.776

1.762

-12.014

13.500

1.721

-11.779

Sub-totaal

21.593

3.079

-18.514

20.981

3.081

-17.900

20.369

3.039

-17.330

6.2 Wijkteams

Programma 5 Jeugd en onderwijs

5.524

213

-5.311

5.870

136

-5.734

6.607

138

-6.469

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning

13.323

252

-13.071

13.449

140

-13.309

12.021

140

-11.881

Sub-totaal

18.847

465

-18.382

19.319

275

-19.043

18.628

278

-18.351

6.3 Inkomensregelingen

Programma 6 Apeldoorn activeert

68.547

53.361

-15.186

70.852

53.400

-17.451

77.863

57.985

-19.878

Sub-totaal

68.547

53.361

-15.186

70.852

53.400

-17.451

77.863

57.985

-19.878

6.4 Begeleide participatie

Programma 6 Apeldoorn activeert

20.662

-20.662

20.821

-20.821

19.697

-19.697

Sub-totaal

20.662

0

-20.662

20.821

0

-20.821

19.697

0

-19.697

6.5 Arbeidsparticipatie

Programma 6 Apeldoorn activeert

8.902

348

-8.554

8.170

299

-7.872

15.147

964

-14.183

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning

224

-224

198

-198

203

-203

Sub-totaal

9.126

348

-8.778

8.369

299

-8.070

15.350

964

-14.385

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning

5.515

402

-5.113

5.648

287

-5.361

6.013

295

-5.718

Sub-totaal

5.515

402

-5.113

5.648

287

-5.361

6.013

295

-5.718

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Programma 6 Apeldoorn activeert

3.127

289

-2.839

3.198

316

-2.881

3.874

283

-3.591

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning

34.862

1.324

-33.538

37.096

952

-36.143

40.842

1.011

-39.831

Sub-totaal

37.989

1.613

-36.376

40.293

1.269

-39.024

44.716

1.294

-43.422

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Programma 5 Jeugd en onderwijs

42.503

-42.503

41.852

-41.852

41.973

-41.973

Sub-totaal

42.503

0

-42.503

41.852

0

-41.852

41.973

0

-41.973

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning

56.657

4.455

-52.202

54.343

4.618

-49.725

50.449

3.443

-47.006

Sub-totaal

56.657

4.455

-52.202

54.343

4.618

-49.725

50.449

3.443

-47.006

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Programma 5 Jeugd en onderwijs

2.691

-2.691

5.400

-5.400

4.900

-4.900

Sub-totaal

2.691

0

-2.691

5.400

0

-5.400

4.900

0

-4.900

7.1 Volksgezondheid

Programma 5 Jeugd en onderwijs

3.977

-3.977

4.323

-4.323

4.463

-4.463

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning

1.523

158

-1.365

1.848

-1.848

1.916

-1.916

Sub-totaal

5.500

158

-5.342

6.171

0

-6.171

6.379

0

-6.379

7.2 Riolering

Programma 3 Openbare ruimte

19.862

23.153

3.290

8.683

12.325

3.642

21.010

24.943

3.933

Sub-totaal

19.862

23.153

3.290

8.683

12.325

3.642

21.010

24.943

3.933

7.3 Afval

Programma 4 Milieu

18.440

21.853

3.413

18.979

24.014

5.036

19.363

23.961

4.599

Sub-totaal

18.440

21.853

3.413

18.979

24.014

5.036

19.363

23.961

4.599

7.4 Milieubeheer

Programma 3 Openbare ruimte

449

-449

209

-209

359

-359

Programma 4 Milieu

6.433

371

-6.061

7.076

487

-6.590

8.114

1.782

-6.332

Sub-totaal

6.882

371

-6.511

7.285

487

-6.799

8.473

1.782

-6.691

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Programma 3 Openbare ruimte

2.960

3.356

396

3.179

3.613

434

3.102

3.487

385

Sub-totaal

2.960

3.356

396

3.179

3.613

434

3.102

3.487

385

8.1 Ruimtelijke ontwikkeling

Programma 9 Door! met de buitenstad

7.039

2.100

-4.938

5.443

290

-5.153

8.765

2.748

-6.017

Sub-totaal

7.039

2.100

-4.938

5.443

290

-5.153

8.765

2.748

-6.017

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Programma 2 Veiligheid

48

-48

48

-48

Programma 9 Door! met de buitenstad

17.568

21.186

3.617

33.550

33.550

15.102

14.028

-1.074

Sub-totaal

17.568

21.186

3.617

33.598

33.550

-48

15.150

14.028

-1.122

8.3 Wonen en bouwen

Programma 9 Door! met de buitenstad

5.710

4.879

-831

5.775

4.889

-886

6.032

4.750

-1.281

Sub-totaal

5.710

4.879

-831

5.775

4.889

-886

6.032

4.750

-1.281

0.10 Mutaties reserves

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

36.174

38.229

2.055

9.018

2.300

-6.718

12.514

11.711

-803

Programma 2 Veiligheid

418

266

-152

140

140

Programma 3 Openbare ruimte

6.115

2.987

-3.128

60

426

366

83

1.720

1.637

Programma 4 Milieu

1.211

1.087

-124

857

547

-311

1.882

1.966

84

Programma 5 Jeugd en onderwijs

9.145

6.224

-2.921

1.343

1.343

1.933

1.933

Programma 6 Apeldoorn activeert

145

639

494

3.396

3.396

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning

92

3.371

3.280

797

797

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

310

332

23

17

-17

17

748

731

Programma 9 Door! met de buitenstad

11.074

11.256

182

540

4.562

4.022

9.075

6.206

-2.869

Paragraaf bedrijfsvoering

2.270

2.306

36

293

1.690

1.397

303

1.054

751

Sub-totaal

66.953

66.698

-255

10.786

10.868

82

23.874

29.670

5.796

Totaal

654.355

654.355

0

617.961

617.961

0

648.795

648.804

9

Deze pagina is gebouwd op 10/06/2021 07:56:13 met de export van 10/05/2021 15:50:22