Strategische doelen en topthema's

Inclusie

Inclusie
In ons bestuursakkoord De kracht van Apeldoorn is inclusie tot top thema benoemd. De veranderende samenleving vraagt om een voortdurende reflectie op onze eigen rol en die van onze maatschappelijke partners. We staan als gemeente voor een samenleving waarin voor iedereen plaats is, ook voor hen die om welke reden dan ook niet of beperkt meedoen.

Wij hebben in deze bestuursperiode diverse dialogen gevoerd met de gemeenteraad, maar ook met maatschappelijke partners, klanten en deskundigen. Deze dialogen hebben geleid tot een aantal ontwikkelopgaven. In de notitie Apeldoorn inclusief  hebben we de uitgangspunten voor deze ontwikkelopgaven geformuleerd. Vervolgens hebben we deze opgaven in de kadernota Maatschappelijke Ontwikkeling geconcretiseerd. De kadernota wordt naar verwachting in september 2021 vrijgegeven voor inspraak .

Vanuit de kadernota investeren we de komende jaren in het vermogen van inwoners om mee te doen in de samenleving. We gaan hierbij niet uit van onze eigen dienstverlening maar sluiten aan op bewegingen in de samenleving, onder andere door meer integraal en buurtgericht te werken.

In de kadernota onderscheiden we twee niveaus. In de basis werken we aan het versterken van basisvoorwaarden en gelijke kansen voor elke inwoner. Soms heeft iemand echter nét wat meer nodig. In het vangnet focussen we op kwetsbare inwoners, waarbij we doen wat nodig is om hun kwetsbaarheid te verminderen. Als rode lijn door de kadernota loopt het sociaal fundament, oftewel we versterken sociale netwerken. Samen staan we tenslotte sterker.

Waar vindt u de uitwerking van dit topthema terug?
U vindt de uitwerking met name terug in de begrotingsprogramma’s 5, 6 en 7.

Deze pagina is gebouwd op 10/06/2021 07:56:13 met de export van 10/05/2021 15:50:22