Bijlage

EMU-saldo

(bedragen x € 1.000,-)

Omschrijving

Realisatie/raming

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

10.000

1.330

-3.607

-962

-942

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

24.485

23.773

25.579

26.713

27.584

3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie

-113

952

829

1.252

784

4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

40.422

48.771

43.077

36.549

29.525

5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:

Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

20.313

12.930

6.771

5.952

4.563

8

Baten bouwgrondexploitatie:

27.912

19.617

14.559

8.106

2.276

Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord

9

Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen

10

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

Verkoop van effecten:

11

Verkoop van effecten:

a

Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

b

Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

Berekend EMU-saldo

1.549

-16.029

-12.488

-7.392

-4.386

Deze pagina is gebouwd op 10/06/2021 07:56:13 met de export van 10/05/2021 15:50:22