Paragraaf

COVID

4.8 COVID

Inleiding

In de jaarrekening 2020 hebben we een bijzondere paragraaf COVID 19 opgenomen. Het coronavirus heeft ook in 2021 nog een grote impact op onze economie en onze inwoners. Hoe dat in 2022 zal zijn is onzeker. Gelet op de situatie halverwege 2021 handhaven we deze paragraaf in de MPB 2022-2025.  
Aanvullend op steunmaatregelen van het Rijk en van Provincie proberen wij met lokale steunmaatregelen onze economie en onze inwoners zo goed mogelijk te ondersteunen. Periodiek stellen we een quick scan corona op, informeren wij u over het effect van corona op de Apeldoornse samenleving. U heeft op 22 april 2021 ingestemd met het instellen van de reserve corona. In het kader van risicobeheersing hebben we met ingang van de jaarrekening 2020 een apart risico Corona opgenomen.

Ontwikkelingen

In augustus 2021 ziet het ernaar uit dat de samenleving geleidelijk weer open kan gaan. De vaccinatiegraad neemt toe en het aantal besmettingen neemt af. Het einde van de crisis lijkt te naderen en we gaan langzaam weer naar normaal. De vraag is hoe dat normaal eruit ziet. Maar ook hoe lang dat normaal wellicht mag duren en welke langetermijneffecten er zijn.  Maar net zo goed ook: welke lessen kunnen we trekken uit de afgelopen periode? In de loop van 2021 zullen we met de gemeenteraad hierover in gesprek gaan. We verwachten dat ook in 2022 nog steunmaatregelen van de gemeente wenselijk en noodzakelijk zijn.

 Reserve Corona

In deze paragraaf geven we een prognose van de Reserve Corona per 30 juni 2021.

Vanuit deze reserve kunnen corona gerelateerde kosten, gederfde inkomsten en steunmaatregelen worden gedekt. Het mandaat voor de bestemming van deze reserve ligt bij het college. De middelen worden niet in één keer beschikbaar gesteld, maar in tranches parallel aan de zogenoemde financiële quick scans corona.

Reserve corona (ingesteld d.d. 22 april 2021, bedragen * € 1.000)

Saldo corona 31-12-2020

1.581

- decembercirculaire: continuïteit zorg

-153

- decembercirculaire: crisisdienstverlening

-478

- compensatie 2021: cultuur

1.575

944

Stand reserve corona raadsbesluit  22 april 2021

2.525

Besluit B&W: 1e tranche steunpakket economie

-1.000

Jaarrekening 2020: bestemmingsvoorstel sport

140

Maartbrief, extra middelen voor corona maatregelen

1.436

Besluiten B&W na 1e quick scan

- ondersteuning sportverenigingen

-200

- subsidieregeling sportinfrastructuur

-140

- steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl 1e tranche

-337

- coronasteunpakket cultuur en erfgoed 1e tranche

-325

- ondersteuning dorps- en buurthuizen

-110

- steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl 2e tranche

-90

Geactualiseerde stand na besluitvorming B&W

1.899

Tweede quick scan corona 2021 (Turap)

- verwachte uitgaven/gederfde inkomsten 2e quick scan 2021

-2.166

- prognose compensatie gederfde inkomsten 2020

1.300

Meicirculaire

- prognose compensatie derving inkomsten 2021 o.b.v. 2e quick scan

1.475

- indicatie Meicirculaire cultuur en dorps- en buurthuizen

572

Overig

Nog te verwachten overige compensatie Rijk/Provincie

p.m.

Aanvullende steunmaatregelen 2e helft 2021

-p.m.

Geprognosticeerde stand eind 2021

3.080

Risico COVID 19.
Gelet op de huidige stand van zaken en de prognose van de Reserve Corona hebben wij in deze MPB 2022-2025 het risico COVID 19 naar beneden bijgesteld. COVID 19 zien we niet meer als een TOP-risico. Desondanks blijft er een risico van een na-ijleffect. Zo blijft het onzeker welke steunmaatregelen nog noodzakelijk en wenselijk zijn op weg naar herstel. Daarnaast zien we dat sommige van onze verbonden partijen hard getroffen zijn door de pandemie, zoals Accres.

Deze pagina is gebouwd op 10/06/2021 07:56:13 met de export van 10/05/2021 15:50:22