Bijlage

Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn (BROA)

1. Inleiding

Ten opzichte van de vorige BROA-doorrekening in de MPB 2021-2024 zijn 2 nieuwe projecten opgenomen. Het betreft de projecten 27.7 RRE (Reductie Energiegebruik) en 27.8  Warmtenet Kerschoten. Hiervoor zijn subsidies ontvangen. Daarnaast is een storting opgenomen vanuit de algemene reserve van € 10 mln voor Ambities Apeldoorn 2040/gebalanceerde groei en niet te verhalen kosten (IPOR) conform besluitvorming MPB 2022-2025. De uitgaven hiervan zijn opgenomen in de jaren 2022 t/m 2026.

In deze BROA-bijlage worden deze projecten nader toegelicht.

2. Financieel-technische actualisatie meerjarendoorrekening BROA

2.1 Financieel technische actualisatie

De BROA is in het kader van de BBB 2021-2024 in financieel-technische zin geactualiseerd. Hierbij zijn de rekeningcijfers 2020 verwerkt. Deze actualisatie heeft plaatsgevonden onder handhaving van bestaand beleid, conform de door de raad laatst vastgestelde BROA (MPB 2021-2024).

Per project is nagegaan

 • wat er moet gebeuren met in 2020 niet bestede budgetten;
 • in hoeverre de fasering van de opgenomen budgetten over de verschillende jaarschijven op basis van actuele inzichten bijgesteld moet worden. De vertraging of versnelling in de uitvoering heeft in veel gevallen een herverdeling van de budgetten over de jaarschijven tot gevolg gehad;

Daarnaast is de actualisatie toegelicht en zijn de rekeningcijfers 2020 in de financiële doorrekening verwerkt.

2.2 Percentage onderuitputting

Sinds enkele jaren wordt er op de BROA-ramingen een percentage onderuitputting toegepast. De reden hiervoor was, dat planningen van projecten in de praktijk uitlopen, waardoor aan het eind van het jaar niet alle beschikbaar gestelde budgetten zijn uitgegeven. In de MPB 2021-2024 gingen we uit van 70% uitgaven in het eerste jaar. Gezien de werkelijke uitgaven van 2020 zien we geen aanleiding om de onderuitputting aan te passen. In de huidige doorrekeningen hebben we gerekend met de volgende percentages: 70% in het 1 e jaar, 15% in het 2 e jaar en 15% in het derde jaar.

3. Resultaten financieel technische actualisatie

De financieel technische actualisatie heeft geleid tot een actuele doorrekening van de BROA. De actualisatie van de projecten heeft ertoe geleid dat de fasering van de meeste projecten is gewijzigd en enkele BROA-projecten financieel zijn afgerond
Zoals bekend, mogen reserves op grond van het landelijk geldende Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) in geen van de jaarschijven een negatieve stand vertonen. De doorrekening van BROA voldoet aan dit criterium. De BROA laat in het laatste jaar een voordelig saldo zien van € 42.000.

4. Toelichting BROA-projecten 2021 en latere jaren

Om meer inzicht te geven in het verloop van de BROA projecten wordt ook een toelichting gegeven op de projecten die in het lopende begrotingsjaar (2021) zijn of worden afgerond. Voor deze projecten is een aparte toelichting opgenomen.
Ook de lopende en de nieuwe BROA projecten worden, zoals boven vermeld, hier nader toegelicht.

(bedragen x € 1.000)

Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn (BROA)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Reserve per 1-1

9.752

8.907

15.003

9.601

4.940

1.641

482

77

42

42

Algemene voeding

1)

Onttrekking Algemene Reserve 2022

10.000

Totaal algemene voeding (excl. 'pm')

0

10.000

0

0

0

0

0

0

0

0

Programma 1: Groene Mal

-153

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Programma 2: Ambities 2040

0

-2.500

-2.335

-2.465

-2.465

-235

0

0

0

0

Programma 8: Kanaalzone

-750

-750

-37

0

0

0

0

0

0

0

Programma 9: Complete wijken

-95

-235

-319

0

0

0

0

0

0

0

Programma 14: Verkeer

-90

-150

-113

0

0

0

0

0

0

0

Programma 15: Milieu

702

-1.683

-3.516

-1.700

0

0

0

0

0

0

Programma 16: Overige

-821

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal netto onttrekkingen lopend en lopend nieuw beleid

-1.207

-5.318

-6.320

-4.165

-2.465

-235

0

0

0

0

Verwacht uitgavenpatroon

2021

-845

-181

-181

- verwachte uitgaven 1e jaar

70%

2022

-3.723

-798

-798

- verwachte uitgaven 2e jaar

15%

2023

-4.424

-948

-948

- verwachte uitgaven 3e jaar

15%

2024

-2.916

-625

-625

2025

-1.726

-370

-370

2026

-165

-35

-35

2027

0

0

0

2028

0

0

0

2029

0

0

2030

0

Saldo per 31-12 (excl. 'pm')

8.907

15.003

9.601

4.940

1.641

482

77

42

42

42

Uitgaven na 2029

0

Eindsaldo

42

Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn (BROA)

(bedragen x € 1.000)

Overzicht BROA-projecten

(bedragen x € 1.000)

MPB

Restant

Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn (BROA)

Afdeling

progr./

t/m

taakveld

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Programma 1: Groene Mal

3.18

Weteringse broek nazorg

Ruimte

prog. 3/

- geraamde kosten

Omg.beleid

5.7

-153

3.19

Natuurinclusieve landbouw

Ruimte

prog. 3/

-46

-23

- bijdragen derden

Omg.beleid

5.7

46

23

Totaal projecten programma 1

-153

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Programma 2: Ambities 2040

2.1

Ambities Apeldoorn 2040/gebalanceerde

Concern

prog. 9/

-2.500

-2.335

-2.465

-2.465

-235

groei en niet te verhalen kosten (IPOR)

PROJ

8.1

Totaal projecten programma 2

0

-2.500

-2.335

-2.465

-2.465

-235

0

0

0

0

Programma 8: Kanaalzone

14.1

Kanaalzone

Concern

prog. 9/

- Aanleg kade Pilot Zuid/tekorten GB

PROJ

3.2

-700

-700

- Programma-management (AD)

PROJ

prog. 9/

-50

-50

-37

3.2

Totaal projecten programma 8

-750

-750

-37

0

0

0

0

0

0

0

Programma 9: Complete Wijken

15.1

Wijkontwikkelingsplan Zevenhuizen

Concern

prog. 9/

-95

-235

-319

('t Podium/openbare ruimte)

PROJ

8.1

Totaal projecten programma 9

-95

-235

-319

0

0

0

0

0

0

0

Programma 14: Verkeer

25.11

Startbudget Tunnel Laan van Osseveld

Ruimte

prog. 3/

-90

-150

-113

Omg.beleid

2.1

Totaal projecten programma 14

-90

-150

-113

0

0

0

0

0

0

0

Programma 15: Milieu

27.2

Interreg subsidie: Community based powerplants

Concern

Prog. 4/

- geraamde uitgaven

PROJ

7.4

-51

-9

- te ontvangen Europese subsidie

36

116

27.3

Cityloops

Concern

Progr 4/

-245

-245

-173

- bijdrage derden

PROJ

7.4

100

150

157

27.4

Sha repair

Concern

Progr 4/

-61

-46

- bijdragen derden

PROJ

7.4

83

46

27.5

Smartwaste

Concern

Progr 4/

-67

-30

- bijdragen derden

PROJ

7.4

85

30

27.6

CCC hub

Concern

Progr 4/

- bijdragen derden

PROJ

7.4

8

5

27.7

RRE (Reductie Energiegebruik)

Concern

Progr 4/

- geraamde uitgaven

PROJ

7.4

-455

- bijdragen derden

27.8

Warmtenet Kerschoten

Concern

Progr 4/

- geraamde uitgaven

PROJ

7.4

-101

-1.700

-3.500

-1.700

- bijdragen derden

1.370

Totaal projecten programma 15

702

-1.683

-3.516

-1.700

0

0

0

0

0

0

Programma 16: Overige

30.6

Veluwe Alliantie ambities Veluwe

Concern

prog. 9/

-821

PROJ

3.2

Totaal projecten programma 16

-821

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL

-1.207

-5.318

-6.320

-4.165

-2.465

-235

0

0

0

0

Toelichting projecten BROA

1.  In 2022 lopende BROA projecten

Programma 1: Groene Mal

BROA 3.19 Natuurinclusieve landbouw
MPB programma 3/taakveld 5.7
Het project betreft de kennisoverdracht aan pachters van gemeentelijke agrarische gronden in de Cleantech gemeenten Apeldoorn, Voorst, Brummen en Lochem en geïnteresseerde boeren uit de regio op het gebied van natuurinclusieve landbouw en begeleiding in de toepassing hiervan.
Van het EU Landbouwfonds en de provincie Gelderland ontvangen wij subsidie voor dit project. De subsidieperiode loopt van 3 februari 2020 tot en met 4 maart 2022. In 2022 vindt de verantwoording van de subsidie plaats.

Programma 2 : Ambities Apeldoorn 2040

BROA 2.1 G ebalanceerde groei en niet te verhalen kosten (IPOR)
De toelichting op dit project is opgenomen in de begrotingsprogramma’s 3, 4 en 9 van deze MPB.

Programma 8: Kanaalzone

BROA 14.1 Kanaalzone
MPB programma 9/taakveld 3.2

Voor de Kanaalzone (noordelijk deel, globaal van Deventerstraat tot aan Stadhoudersmolen) zal een programmaplan worden opgesteld. Het programmaplan bevat onder meer een visie op het gehele gebied en een ontwikkelstrategie. Onderdeel van het programmaplan is de verstedelijkingsopgave van Apeldoorn 2040. Het programmaplan zal in het 3 e kwartaal 2021 worden afgerond.
Voor de gebieden Veldhuis en Kayersmolen is een WBI (Woningbouw impuls) aanvraag in voorbereiding. Indiening van het voorstel zal in het 2 e kwartaal 2021 bij het Rijk plaatsvinden.
In het kader van ‘Beleef het Kanaal’ zijn nog 2 aanvragen in voorbereiding. Het herschikken van de roeivereniging aan het kanaal is in het 1 e kwartaal 2021 ingediend en in het kader van de motie Peddelpad zal in het 2 e kwartaal 2021 een aanvraag worden gedaan. Voor beide voorstellen is bestuurlijk akkoord van de Stuurgroep. Beide projecten zullen dan nog in ’21 in uitvoer worden genomen en aansluitend (financieel) worden verantwoord.

Programma 9: Complete wijken

BROA 15.1 Wijkontwikkelingsplan Zevenhuizen
MPB programma 9/taakveld 8.1

In 2020 is er, na de oplevering van de woningen door Reinbouw, gewerkt aan de definitieve inrichting van de openbare ruimte in fase 3. Voor fase 4 is  de ruimtelijk-juridische procedure voorbereid en een ontwerp voor de openbare ruimte verzorgd. Ook is er over de plannen gecommuniceerd met buurtbewoners. De grond is overgedragen aan Ons Huis.  Door deze opbrengst waren per saldo de uitgaven lager. Dit overschot is gestort in de BROA voor de toekomstige uitgaven. Naar verwachting zal Ons Huis na de zomer 2021 starten met de bouw.
Na de oplevering van de woningbouw door Ons Huis zal aansluitend de openbare ruimte definitief worden ingericht. Dit zal eind 2021 starten en afgerond worden in 2022.

Programma 14 : Verkeer

25.11 Startbudget Tunnel Laan van Osseveld
MPB programma 3/taakveld 2.1
In 2021 zal de aanbesteding van de Tunnel worden gestart. Het restant van het startbudget ad € 353.000 wordt besteed aan de omgevingsmanager, welke opdracht in 2021 wordt aanbesteed. De bouw van de tunnel is voorzien in de periode 2022-2023. De kosten van de omgevingsmanager lopen qua timing mee met de bouw Tunnel en Laan van Osseveld.

Programma 15 : Milieu

BROA 27.2 Community based powerplants; Interreg subsidie
MPB programma 4/taakveld 7.4

De gemeente Apeldoorn heeft onlangs bericht gehad dat meegedaan kan worden met het afsluitende project, genaamd Capitalisation. In de zomer van 2020 is het projectplan uitgewerkt inclusief begroting. Bij ‘Capitalisation’ ligt de focus ligt op het behalen van zoveel mogelijk extra resultaat. Capitalisation biedt de gemeente Apeldoorn de kans om twee gemeenschappen nog een stap verder te helpen. Het project loopt tot begin 2022 door. De uitgaven conform projectplan bedragen € 105.000, het subsidie bedraagt € 60.000 (57%).

BROA 27.3  Cityloops
MPB programma 4/ taakveld 7.4

In maart 2021 start de demonstratiefase. Anderhalf jaar later wordt gestart met het ontwikkelen van een aantal businesscasussen omtrent organisch materiaal en zal er in Griffiersveld een weg circulair worden gereconstrueerd. De reconstructie verloopt via de reguliere werkzaamheden, de aanloop er naar toe valt binnen CityLoops. Budgettair gaan we een verschuiving zien in uren. 2021 en 2022 worden de meer intensiever jaren. De verwachting is dan ook dat van het totale bedrag 2/3e zal vallen in die jaren. Het resterende 1/3 deel is op te splitsten in de voorbereidingsjaren van 2019 en 2020 en het andere deel valt in 2023.  

BROA 27.4  Share repair
MPB programma 4/ taakveld 7.4

Officieel loopt het project tot eind 2022 maar i.v.m. covid-19 en de hierdoor aangepaste activiteiten zal het project naar alle waarschijnlijkheid verlengd worden tot medio 2023. In de aankomende twee jaren zullen er verschillende activiteiten worden uitgerold. Ten eerste het city platform zal worden gelanceerd "heelapeldoornrepareert" op International Repair Day in oktober 2021. Hier kunnen inwoners van Apeldoorn, maar ook repair cafés, kringloop winkels en professioneel herstellers uit Apeldoorn informatie vinden over het duurzaam herstellen van elektronische apparatuur. Middels een bewustwordingscampagne wordt de noodzaak van het zelf hertellen van elektronische apparaten onder de aandacht gebracht bij de inwoners van Apeldoorn - centraal hierin figureert de website www.heelapeldoornrepareert.nl. Andere activiteiten zijn onder andere het faciliteren van lessen op basisscholen om kinderen te enthousiasmeren voor reparatie en herstel. Ook worden er activiteiten geïnitieerd om het netwerk van steden verder uit te breiden om zo gezamenlijk, op Europees niveau, de strijd tegen elektronisch afval aan te gaan.

BROA 27.5  Smartwaste
MPB programma 4/ taakveld 7.4

In het project SMART WASTE, werken we aan innovaties op het gebied van afvalbeleid en innovaties in afvalmanagement. Het doel is een slimmer, effectiever, duurzamer en kosten-efficiënt afvalsysteem waar iedereen wat aan heeft. In Apeldoorn werken we aan ons eigen afvalbeleid “Recycleservice 2025”. Wat gaat hierin goed? Wat kan beter? En wat kunnen we leren van andere organisaties in Europa? We werken allemaal aan een andere vraag. ‘Rode draad’ is wel ons eigen afvalbeleid en hoe we die kunnen verbeteren. In 2022 staat een partnerbijeenkomst in Apeldoorn op de planning. Mogelijk dat hier wat externe expertise wordt ingehuurd.

BROA 27.6  CCC Hub
MPB programma 4/ taakveld 7.4

Vanuit THREEC (Interreg Subsidieproject) is het doel om een regionale markt te ontwikkelen waarbij zowel vraag als aanbod van Biochar wordt gestimuleerd. Wij als gemeente gaan op zoek naar een hogere verwaarding van onze biomassa. Nu wordt al onze biomassa gecomposteerd. Relatief hoge CO2 uitstoot en relatief lage verwaarding. Biochar legt CO2 vast voor honderden jaren en heeft nog tientallen andere nuttige toepassingen. We gaan op zoek naar kansen om onze biomassa deels te verwerken tot Biochar en her te gebruiken in de stad en door onze inwoners. Doelstelling is om een sluitende bussinescase te ontwikkelen waarbij wij onze biomassa door marktpartijen laten verwerken tot Biochar.
We werken de komende tijd toe naar het daadwerkelijk produceren van diverse producten. Hiervoor zullen we op beperkte schaal en binnen het budget van de subsidie uitgaven gaan doen om biochar te laten maken.

BROA 27.8  Warmtenet Kerschoten
MPB programma 4/ taakveld 7.4

Dit project betreft het ontwikkelen van een haalbaar en betaalbaar alternatief voor aardgas in Kerschoten-west. De eerste uitgaven zullen in 2021 plaats vinden.
De subsidie voor Warmtenet Kerschoten loopt door tot en met 2029. De meeste uitgaven zullen voornamelijk over enkele jaren worden gedaan.

Programma 16: Overige

BROA 30.6  Veluwe Alliantie/ambities Veluwe
MPB programma 9/taakveld 0.1

Vanuit de provincie Gelderland zijn subsidies ontvangen voor de volgende onderdelen:

 • Digitale en telefonische bereikbaarheid
 • Kenniswerkplaats
 • Compensatie subsidie marketing plus pakket 2017
 • Merkactivatie en bewerken internationale markt
 • Nieuwe projecten beste bereikbaarheid
 • Optimalisatie routenetwerken (excl. bebording)
 • Programma Apeldoorns Kanaal (beleefbaarheid)
 • Programma Routebureau
 • Programma Veluwbrede evenementen
 • Programma NBTC- verhaallijn Koninklijk
 • Programma vervoer op de Veluwe

In 2019 en 2020 is al een groot deel van de projecten uitgevoerd, in 2021 worden de activiteiten en projecten afgerond. Daarmee kan het als BROA project komen te vervallen.

2. In 2021 af te ronden BROA projecten

Programma 1: Groene Mal

BROA 3.18 Weteringse broek nazorg
MPB programma 3/taakveld 5.7

In het Weteringse Broek wordt in circa 7,5 ha nieuwe natuur ingericht. Het is een project dat we in partnerschap met Vereniging Natuurmonumenten doen. Het restant van het budget in 2021 en 2022 wordt als cofinanciering ingezet voor het verbeteren van de bewegwijzering, de entrees en de vervanging van de infoborden. Dit wordt samen met gemeente Voorst, waterschap en Vereniging Natuurmonumenten, bewoners en gebruikers van het gebied opgepakt.

Programma 15 : Milieu

BROA 27.7  RRE (regeling reductie energiegebruik)
MPB programma 4/ taakveld 7.4

De RRE staat voor regeling reductie energiegebruik. Met de RRE heeft de gemeente in samenwerking met Energiecorporatie deA en het Regionaal Energieloket in 2020 projecten opgezet om huiseigenaren te stimuleren tot kleine energiebesparende maatregelen in huis. De Gemeente Apeldoorn heeft 10 activiteiten ingediend, te weten: Het treffen kleine energiebesparende maatregelen, collectief advies (monumenten cofinanciering), collectieve inkoopacties ( zonnepanelen en isolatie), energiecoaches, woningtool, waterzijdig inregelen, energieregisseurs (Cofinanciering), infrarood beelden, adviesactie de Parken (cofinanciering) en projectmanagement. Er is
€ 1.671.677 aan subsidie verstrekt. In verband met Covid-19 is de regeling verlengd tot en met 31 maart 2021 mogelijk wordt het nogmaals verlengd tot en met 31 december 2021. De verwachting is dat alle activiteiten in 2021 afgerond worden.

Programma 16: Overige

BROA 30.6  Veluwe Alliantie/ambities Veluwe
MPB programma 9/taakveld 0.1
Vanuit de provincie Gelderland zijn subsidies ontvangen voor de volgende onderdelen:

 • Digitale en telefonische bereikbaarheid
 • Kenniswerkplaats
 • Compensatie subsidie marketing plus pakket 2017
 • Merkactivatie en bewerken internationale markt
 • Nieuwe projecten beste bereikbaarheid
 • Optimalisatie routenetwerken (excl. bebording)
 • Programma Apeldoorns Kanaal (beleefbaarheid)
 • Programma Routebureau
 • Programma Veluwbrede evenementen
 • Programma NBTC- verhaallijn Koninklijk
 • Programma vervoer op de Veluwe

In 2019 en 2020 is al een groot deel van de projecten uitgevoerd, in 2021 worden de activiteiten en projecten afgerond. Daarmee kan het als BROA project komen te vervallen.

Deze pagina is gebouwd op 10/06/2021 07:56:13 met de export van 10/05/2021 15:50:22