Bijlage

Enkele kerngegevens

Gegevens per 1 januari van het jaar (op basis van de meicirculaire 2021)

Omschrijving

Begroting

2021

2022

A.

Belangrijkste maatstafgegevens voor uitkering Gemeentefonds

1.

Waarde woningen (x € 1.000)

19.083.500

20.975.000

Waarde niet woningen (x € 1.000)

4.169.000

4.183.000

totale waarde onroerende zaken binnen de gemeente

23.252.500

25.158.000

2.

Inwoners

163.818

164.510

3.

Jongeren; inwoners jonger dan 18 jaar

31.470

31.172

4.

Ouderen; inwoners ouder dan 65 jaar

34.526

35.310

5.

Huishoudens met een laag inkomen

23.129

23.279

6.

Bijstandsontvangers o.b.v. 3 jaarsgemiddelde (WWB, IOAW, IOAZ) *

3.327

3.375

7.

Uitkeringsontvangers (WWB, IOAW, IOAZ, WSW, Wajong, WAO en WIW)

12.773

12.857

8.

Minderheden

8.940

9.040

9.

Eenouderhuishoudens

5.309

5.347

10.

Huishouden

77.475

77.977

11.

Lokaal klantenpotentieel

171.250

171.974

(klantenkring van de lokale gemeentelijke voorzieningen in kring van 20 km)

12.

Regionaal klantenpotentieel

259.060

260.155

(klantenkring van de regionale gemeentelijke voorzieningen in kring van 60 km)

13.

Leerlingen voorgezet onderwijs

11.816

11.725

(leerlingen worden geteld in de gemeente waar zij naar school gaan)

14.

Oppervlakte gemeente

33.983

33.983

15.

Woonruimten

78.416

78.972

16.

Totale oppervlakte bebouwing in ha (1 ha = 10.000m2)

1.028

1.035

17.

Oppervlakte bebouwing in bebouwde kom (in ha)

844

851

18.

Oppervlakte bebouwing buiten bebouwde kom (in ha)

184

185

19.

Omgevingsadressendichtheid

138.326

138.566

20

Bedrijfsvestigingen (bron: CBS)

17.375

18.207

21.

Jeugdigen in gezinnen met armoederisico

3.556

3.522

22.

Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen per huishouden

48.522

48.837

23.

Wajongers

3.189

3.187

24.

Bedden

489.092

489.092

B.

Overige fysieke structuurgegevens

1.

Lengte van de wegen (oppervlakte in ha.):

- buiten de bebouwde kom

249

250

- binnen de bebouwde kom

798

806

totaal

1.047

1.056

2.

Lengte van de riolering in km

1.330

1.350

3.

Oppervlakte openbaar groen excl. bossen en begraafplaatsen (in ha)

941

941

* Hierin houdt Rijk nog geen rekening met de gevolgen van corona en mogelijke stijging van het aantal bijstandsontvangers.

 

Deze pagina is gebouwd op 10/06/2021 07:56:13 met de export van 10/05/2021 15:50:22