Bijlage

Totaal overzicht baten en lasten

(bedragen x € 1.000)

Rekening

Begroting

Begroting

2020

2021 (incl. 1e wijz.)

2022

Programma

Saldo

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

406.230

393.497

19.506

7.255

-12.251

Programma 2 Veiligheid

-15.457

-15.445

16.511

1.238

-15.273

Programma 3 Openbare ruimte

-25.503

-23.859

48.838

23.998

-24.840

Programma 4 Milieu

4.857

-1.487

28.395

24.596

-3.799

Programma 5 Jeugd en onderwijs

-91.168

-83.341

103.371

6.112

-97.259

Programma 6 Apeldoorn activeert

-46.144

-50.761

112.743

64.599

-48.144

Programma 7 Zorg en welzijn

-119.730

-114.137

123.515

6.755

-116.760

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

-25.509

-25.566

35.952

8.868

-27.084

Programma 9 Buitenstad

-1.218

-9.785

37.471

23.266

-14.205

* Overhead

-60.800

-61.598

67.335

4.551

-62.784

* Algemene dekkingsmiddelen

8.360

430.801

422.441

* Heffing VPB

* Onvoorzien

178

Subtotaal programma's

25.558

7.518

602.175

602.039

136

Toevoegingen en onttrekkingen reserves

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

-975

-7.781

16.459

11.214

-5.245

Programma 2 Veiligheid

-212

0

Programma 3 Openbare ruimte

565

-13

37

173

-136

Programma 4 Milieu

-6.255

88

552

2.132

-1.580

Programma 5 Jeugd en onderwijs

1.455

-499

338

0

-338

Programma 6 Apeldoorn activeert

-3.250

0

Programma 7 Zorg en welzijn

-705

0

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

-692

-17

17

-17

Programma 9 Buitenstad

706

1.007

4.438

4.438

* Overhead

879

-303

418

-418

Totaal mutaties reserves

-8.484

-7.518

17.821

17.957

-136

Saldo na bestemming

17.074

0

619.996

619.996

0

Deze pagina is gebouwd op 10/06/2021 07:56:13 met de export van 10/05/2021 15:50:22