Bijlage

Overzicht incidentele baten en lasten

In dit overzicht zijn de incidentele baten en lasten vermeld. Deze baten en lasten hebben betrekking op de exploitatiebegroting, zijn in de programma's opgenomen en beïnvloeden eenmalig het begrotingsresultaat.

bedragen x € 1.000

Progr.

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

1

Bestuur, inwoners en geld

Verhoging opbrengsten verkoop vastgoed (MPB 2020-2023)

100

Smart City (MPB 2022-2025)

-150

-150

2

Openbare veiligheid

Safety en security (MPB 2022-2025)

-150

-50

-20

-20

Veiligheid (MPB 2022-2025)

-135

-135

3

Openbare ruimte

Park Berg en Bos, parkmanagement (MPB 2022-2025)

-90

-90

Openbare ruimte w.o. Japanse Duizendknoop (MPB 2022-2025)

-300

4

Milieu

Energietransitie beperken energiefonds(MPB 2021-2024)

200

Energietransitie/warmtetransitie (MPB 2022-2025)

-275

275

-275

275

Subsidieregeling voor coöperaties aardgasvrij

maken woningen (MPB 2022-2025)

-150

150

5

Jeugd en onderwijs

Regionaal expertiseteam (MPB 2022-2025)

-46

-46

Bijdrage Jongeren Op Gezond Gewicht JOGG (MPB 2022-2025)

-50

-50

6

Apeldoorn activeert

Vroegsignalering Wet Gem. Schuldhulpverl (MPB 2022-2025)

-354

-354

7

Maatschappelijke ondersteuning

Niet uitbreiden activeringscoaches (MPB 2021-2024)

115

Kadernota MO en transf. sociaal domein (MPB 2022-2025)

- gebieds- en actiegerichte programma aanpak

-140

- ondersteuning informatiegericht werken

-122

- ontwikkelen sociale kaart maatschappelijke ondersteuning

-65

- doorbraakmethode en Waardendriehoek

-55

8

Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

Nationaal Ereveld Loenen (MPB 2020-2023)

-150

Wij zijn Veluwe ; erfgoed beleven (MPB 2021-2024)

-25

Subsidie Acec (MPB 2022-2025)

-150

-150

Topsportevenementen (MPB 2022-2025)

-110

-150

Herinneringscentrum St Apeldoornse Bosch (MPB 2022-2025)

-50

-50

9

Buitenstad

Digitaal Stelsel Omgevingswet/ Program. 055 (MPB 2022-2025)

- personele kosten

-250

- hogere leges

40

Ondernemende stad (MPB 2022-2025)

-150

-150

Bedrijfsvoering

Catering Voedsel- en Warenwet (MPB 2022-2025)

-113

-113

Basisvoorziening medewerkers incl SROI (MPB 2022-2025)

-76

-76

-76

Mutatie reserves

-17.254

15.924

-862

4.469

-2.057

3.019

-2.132

3.074

Totaal

-20.410

16.804

-2.701

4.744

-2.153

3.019

-2.152

3.074

Deze pagina is gebouwd op 10/06/2021 07:56:13 met de export van 10/05/2021 15:50:22