Paragraaf

Onderhoud kapitaalgoederen

De gemeente Apeldoorn heeft veel geïnvesteerd in kapitaalgoederen in de vorm van wegen, openbare verlichting, riolering, groen, water, sportvoorzieningen, gemeentegebouwen en onderwijsgebouwen. In deze paragraaf treft u een overzicht van onze kernvoorraad aan met uitzondering op het gemeentelijk vastgoed. Daarvoor is er een bijzondere paragraaf vastgoed opgenomen.  Het onderhoud van de kapitaalgoederen is van groot belang voor het zo goed mogelijk functioneren van de gemeente op vele terreinen. Vanwege het belang hiervan is dit onderhoud grotendeels vastgelegd in meerjarenplannen, nota’s, visies en regelingen. In deze paragraaf wordt per onderwerp ingegaan op de notities en plannen waarin het beleidskader is aangegeven, de stand van zaken en de voornemens voor de komende periode. Hiermee willen we inzicht geven op welke wijze het onderhoud van de gemeentelijke kapitaalgoederen wordt geborgd. We verbeteren de traditionele infrastructuur ook door middel van informatietechnologie, waarmee we invulling geven aan de doelstelling van Smart City. Hieronder lichten wij toe hoe wij grip houden op de kapitaalgoederen.

Onderhoudsbudget gemeentelijke kapitaalgoederen exclusief interne uren (overhead)

Omschrijving

Beleidsnota

Vaststelling jaar

Budget

1.a. Groen

Kadernotitie beheer openbare ruimte (2009) en Groenplan (2018)

3.968.000

1.b. Wegen

Beheerprogramma

2020

2.413.000

2. Openbare verlichting

Handboek openbare verlichting

511.000

3. Bruggen

Beheerprogramma (2020)/nota Bruggen

2010

103.000

4. Begraafplaatsen

Nota begraafplaatsen (2002) en herstelplan (2014)

2002

195.000

5. Water & riolering

Gemeentelijk rioleringsplan

2016

1.805.000

6. Verkeersapparatuur

Verkeersvisie

2016

396.000

7. Parkeren

Actualisatie parkeernota (2004), parkeervisie (2019)

2019

778.000

8. Gemeentelijk vastgoed (gebouwen en sportvelden)

Vastgoednota Apeldoorn (2010) en Uitvoeringskader Meerjaren Perspectief Vastgoed (2013 & 2017)

2017

4.439.000

Deze pagina is gebouwd op 10/06/2021 07:56:13 met de export van 10/05/2021 15:50:22