Programma

Buitenstad

Taakvelden:

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
3.1 Economische ontwikkeling
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
8.1 Ruimtelijke ontwikkeling
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
8.3 Wonen en bouwen
0.10 Mutaties reserves

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 37.470
Baten € -27.704
Saldo € 9.766
Deze pagina is gebouwd op 10/06/2021 07:56:13 met de export van 10/05/2021 15:50:22