Paragraaf

Lokale heffingen

De totale baten van de gemeente Apeldoorn bedragen voor 2022 € 602 miljoen exclusief verrekening met reserves. Het grootste deel hiervan wordt ontvangen van het Rijk via de algemene uitkering uit het Gemeentefonds en specifieke uitkeringen (bijv. sociale zekerheid, maatschappelijke dienstverlening). Bij de overige baten moet u denken aan bouwgrondexploitatie, interne verrekeningen en eigen belastingen (heffingen, rechten en leges). Bij de heffingen is de onroerende- zaakbelasting de belangrijkste component.
In deze paragraaf is conform de regels van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) per gebonden heffing een overzicht opgenomen van de kostendekkendheid. Ook worden de gehanteerde beleidsuitgangspunten en eventuele kruissubsidiëring toegelicht.

Bouwstenen nieuw belastingstelsel
In mei 2020 is het rapport bouwstenen voor een beter belastingstelsel uitgekomen. In het syntheserapport zit een voorbeeldpakket over een verruiming van het gemeentelijk belastinggebied door een belastingschuif van € 4 miljard van het Rijk naar gemeenten. Het gemeentefonds neemt met hetzelfde bedrag af en inwoners worden gecompenseerd door bijvoorbeeld lagere inkomstenbelasting. Het rapport verkent een viertal opties:
1) verruiming van het gemeentelijk belastinggebied;
2) verbreding van de grondslag ozb;
3) modernisering van de overige belastingen;
4) uitbreiden van het belastinginstrumentarium.
De inzichten kunnen worden gebruikt bij een volgende kabinetsformatie. Het rapport leest u hier

Notitie Commissie BBV
De commissie BBV heeft een notitie geschreven waarin een overzicht word gegeven van alle relevante aspecten van lokale heffingen  en bijbehorende voorzieningen en reserves met betrekking tot  vraagstukken van begroting en verantwoording. Het doel van de notitie is inzicht te bieden aan raadsleden en meer specifiek duiding te geven aan vakspecialisten op het gebied van lokale heffingen en met name de tariefsstelling. De stellige uitspraken en aanbevelingen uit deze notitie zijn verwerkt in de paragraaf lokale heffingen.

Deze pagina is gebouwd op 10/06/2021 07:56:13 met de export van 10/05/2021 15:50:22