Paragraaf

Bedrijfsvoering

Goede dienstverlening start bij een gezonde bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering ondersteunt de organisatie in de publieksdienstverlening, bij haar toezichthoudende en handhavende taken, in de realisatie van beleidsdoelen in het maatschappelijk en ruimtelijk domein én in de ontwikkeling van nieuwe ambities zoals Apeldoorn 2040 en de Spoorzone. Communicatie, ICT/informatietechnologie, kwaliteitszorg in processen, personeelsbeleid, facilitaire ondersteuning en financiële en juridische advisering – ze zijn onmisbaar voor beleidsvorming en -uitvoering.

In het collegewerkprogramma is externe dienstverlening als speerpunt benoemd. We benutten de innovaties die het afgelopen jaar in de publieksdienstverlening zijn ontstaan om de dienstverlening te vernieuwen, en werken heel praktisch aan een betere klachtbehandeling en het leren van klachten. Een gezonde bedrijfsvoering kan niet zonder een goede informatievoorziening. De hogere eisen die daaraan gesteld worden, zoals informatiebeveiliging, vragen om investeringen. De verwachting is dat gemeenten de komende periode te maken blijven houden met een lastig bedrijfsvoeringsvraagstuk, namelijk een tekort aan personeel. Als een gemeente er niet in slaagt om voldoende nieuwe medewerkers aan te trekken, kan dit gevolgen hebben voor de dienstverlening in het algemeen.

De terugkeer van collega’s naar het stadhuis stelt ons voor uitdagingen: de combinatie met werken vanuit huis faciliteren, de werkomgeving opnieuw in gebruik nemen en werkprocessen herinrichten. We hebben daarbij vooral ook oog voor de werkdruk van onze medewerkers, die het afgelopen jaar een enorme prestatie hebben geleverd door zoveel mogelijk vanuit huis de dienstverlening te continueren onder moeilijke omstandigheden. Ook deze aandacht voor medewerkers is gezonde bedrijfsvoering.

Deze pagina is gebouwd op 10/06/2021 07:56:13 met de export van 10/05/2021 15:50:22