Programma

Bestuur, inwoners en geld

Taakvelden:

0.1 Bestuur
0.2 Burgerzaken
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
0.5 Treasury
0.61 OZB Woningen
0.62 OZB Niet-woningen
0.64 Belastingen overig
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds
0.8 Overige baten en lasten
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
3.4 Economische promotie
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie
0.10 Mutaties reserves

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 44.504
Baten € -449.270
Saldo € -404.766
Deze pagina is gebouwd op 10/06/2021 07:56:13 met de export van 10/05/2021 15:50:22