Bijlage

Overzicht reserves en voorzieningen (meerjarendoorrekening)

Staat van reserves

Omschrijving

Boekwaarde 31-12-2021

Vermeerderingen

Verminderingen

Boekwaarde 31-12-2022

Boekwaarde 31-12-2023

Boekwaarde 31-12-2024

Boekwaarde 31-12-2025

Minimum

Maximum

Doel en bijzonderheden

Algemene reserves

Algemene reserve

105.744.073

6.248.000

11.200.000

100.792.073

101.062.073

102.362.073

103.662.073

n.v.t.

n.t.v.

De algemene reserve dient voldoende te zijn om financiële risico's op te kunnen vangen; wordt ook wel gebruikt ter dekking van incidentele uitgaven.

Totaal Algemene Reserve

105.744.073

6.248.000

11.200.000

100.792.073

101.062.073

102.362.073

103.662.073

Bestemmingsreserves

Reserve bedrijfsvoering GRF

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

0

50.000

Waarborgen continuïteit bedrijfsvoering

Vernieuwen bomenbestand

727.117

13.555

740.672

754.227

767.782

781.337

0

750.000

Aanplant nieuwe bomen ter compensatie gekapte bomen

Reserve Onderwijshuisvesting

3.837.704

378.071

4.215.775

2.837.905

3.104.731

3.414.952

2.500.000

n.v.t.

Reserve t.b.v. opvang risico's en fluctuaties in de uitgaven/inkomsten

Sportactiviteiten

67.969

6.067

74.036

80.103

86.170

92.237

125.000

600.000

Ondersteuning van sportevenementen

Reserve topsportevenementen

173.963

173.963

173.963

173.963

173.963

Overlopende projecten

6.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

0

n.v.t.

Geoormerkte gelden

Reserve frictiekosten

1.291.294

1.291.294

1.291.294

1.291.294

1.291.294

n.v.t.

Middelen om de mobiliteit te bevorderen

Reserve gebiedsgericht grondwaterbeheer

1.630.611

200.000

200.000

1.630.611

1.630.611

1.630.611

1.630.611

Reserve bommenregeling

1.047.303

1.047.303

1.047.303

1.047.303

1.047.303

Reserve dekt de gemeentlelijke kosten voor explosievenopruiming; het rijk vergoed 70% van de gemaakte kosten.

Ontwikkeling Apeldoorn (BROA)

2.216.815

10.233.372

3.556.664

8.893.523

6.499.259

3.982.995

1.466.731

0

n.v.t.

Gecombineerde reserve voor diverse doeleinden

Reserve Hoogspanning De Maten

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

reserve Corona

2.525.000

2.525.000

2.525.000

2.525.000

2.525.000

Concern reserve bedrijfsvoering

2.270.000

270.000

2.540.000

2.810.000

3.080.000

3.350.000

0

2.000.000

Waarborgen continuïteit van de bedrijfsvoering

Archeologisch noodfonds

11.215

11.215

22.430

33.645

44.860

56.075

Reserve Hoger onderwijs

4.000.000

500.000

3.500.000

3.500.000

3.500.000

3.500.000

Reserve Zwitsal Park

4.305.563

616.868

3.688.695

3.275.743

2.980.327

2.630.284

Algemene reserve Grondbedrijf

17.114.315

17.114.315

17.114.315

17.114.315

17.114.315

10.000.000

12.500.000

T.b.v. algemeen ondernemersrisico's van het Grondbedrijf. Afhankelijk van het risicoprofiel van het Grondbedrijf.

Totaal bestemmingsreserves

51.268.869

17.112.280

10.873.532

57.507.617

53.623.368

51.379.351

49.124.102

Totaal reserves

157.012.942

23.360.280

22.073.532

158.299.690

154.685.441

153.741.424

152.786.175

Staat van voorzieningen

Omschrijving

Boekwaarde
31-12-2021

Vermeerdering

Vermindering

Boekwaarde 31-12-2022

Boekwaarde 31-12-2023

Boekwaarde 31-12-2024

Boekwaarde 31-12-2025

Doel en bijzonderheden

Voorzieningen

Voorz. Wijkzaken

75.608

20.000

55.608

35.608

35.608

35.608

Ter dekking van kosten voor specifieke wijkontwikkelingsprojecten die reeds zijn toegezegd aan de wijkraden

Voorziening riolen grootonderhoud

661.567

350.000

140.000

871.567

1.101.567

1.427.567

1.635.567

ter dekking grootonderhoud riolering

Voorziening riolen vervanging

4.000

776.000

776.000

4.000

4.000

5.000

9.000

ter dekking vervanging riolering

Voorziening riolen egalisatie/ sparen

1.028.502

1.028.502

1.151.321

1.355.626

1.211.733

egalisatie tarief rioolheffing

Voorz. vervanging pompen en gemalen

1.172

150.000

150.000

1.172

1.172

1.172

1.172

ter dekking vervanging pompen en gemalen

Voorz. groot onderhoud pompen en gemalen

72.330

225.000

225.000

72.330

72.330

72.330

72.330

Voorziening riolen klimaatadaptatie

1.225.000

1.225.000

ter dekking investeringen klimaatadaptatie

Voorz. Vorderingen/Zaken onder recht

Ter dekking (toekomstige) vorderingen n.a..v. rechterlijke uitspraken

Voorz. Bovenwijks

2.442.589

2.442.589

2.442.589

2.442.589

2.442.589

Ter dekking van kosten voor bovenwijkse voorzieningen

Voorziening huisvuilrechten

1.963.640

1.963.640

1.963.640

1.963.640

1.963.640

Ter dekking van kosten huisvuiltaken

Voorziening leges omgevingsvergunning bouwen

2.133.204

5.350.980

5.350.980

2.133.204

2.133.204

2.133.204

2.133.204

Egalisatievoorziening leges omgevingsvergunning wonen (bouwleges)

Voorziening exploitatie begraafplaatsen

752.104

1.709.734

1.707.348

754.490

704.479

652.845

585.185

ter dekking beheer begraafplaatsen

Voorz. Sociaal Deficiet

158.599

158.599

158.599

158.599

158.599

Ter dekking van kosten voor sociaal deficiet

Voorz. Landschapsversterking

47.104

47.104

47.104

47.104

47.104

Ter dekking van kosten landschapsversterking

Voorz. Schenking kinderboerderij

117.720

12.750

130.470

143.220

155.970

168.720

Ter dekking afgesproken schenkingen aan kinderboerderijen

Voorziening SPUK

2.217.458

2.217.458

2.217.458

2.217.458

2.217.458

Voorziening groot onderhoud Stadhuis org

737.693

218.646

956.339

1.178.264

1.403.518

1.632.150

Voorziening onderhoud Post Zuid

186.000

84.332

270.332

355.929

442.810

530.994

Voorziening onderhoud Vastgoedbedrijf

2.624.812

1.156.916

712.669

3.069.059

3.514.707

3.961.666

4.415.437

Ter dekking van de kosten van toekomstig onderhoud van gemeentelijk vastgoed exclusief CODA

Totaal

15.224.102

11.259.358

10.306.997

16.176.463

17.225.191

18.476.706

19.260.490

Deze pagina is gebouwd op 10/06/2021 07:56:13 met de export van 10/05/2021 15:50:22